17 22 18 367
Pon 8.00 - 16.00, Wt -Pt 8:00 - 18:00, Sobota 8.00 - 13.00

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
§ 1

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze  zm.),
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz. 74 ze  zm.),
 3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz. 123 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zm.),
 5. innych przepisów.

§ 2

Organizatorem biblioteki jest Gmina Ropczyce w Ropczycach.

 § 3

 
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ropczyce, a Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim   biblioteka wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej.
 


§ 4
 

 1. Siedzibą biblioteki jest  miasto Ropczyce.
 2. Biblioteka działa  na obszarze Gminy Ropczyce,  a w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej  na obszarze Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w woj. podkarpackim.


§ 5
 


Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Ropczyc, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej – Zarząd Powiatu.


 § 6
 


Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.
 


§ 7
 


Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu: Miejska i Powiatowa  Biblioteka Publiczna w Ropczycach.

 


 
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 8


Biblioteka jest nadrzędną placówką miejskiej,  gminnej i powiatowej sieci bibliotek i służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki  i rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.§ 9Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie materiałów służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
 3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym,  starym i niepełnosprawnym,
 4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, udzielanie bibliotekom samorządowym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem przez powiatową sieć bibliotek publicznych zadań statutowych,
 7. badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta i gminy oraz skuteczność ich zaspokajania,
 8. opracowywanie sprawozdań statystycznych z działalności Biblioteki,
 9. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 10. doskonalenie zawodowe pracowników, popularyzacja książki i czytelnictwa.

 
§ 10

 

Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 


ROZDZIAŁ III
ORGANY BIBLIOTEKI, ORGANIZACJA, PRACOWNICY

 
§ 11

 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Ropczyc po zasięgnięciu opinii związków i stowarzyszeń zawodowych działających w Bibliotece, a także Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
 3. Powołanie dyrektora Biblioteki może nastąpić w drodze konkursu, który przeprowadza Burmistrz Ropczyc w oparciu o ustalony przez siebie regulamin konkursu.
   


§ 12

 1.  W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością.
 2. Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników wykonuje Dyrektor Biblioteki, a w stosunku do Dyrektora Burmistrz Ropczyc.
   

§ 13

 1. Pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.
 2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie właściwych resortowych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury oraz regulaminu wynagradzania obowiązującego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach.
   

§ 14

 1.  Biblioteka prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię, oddział dla dzieci oraz filie biblioteczne.
 2. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 • Miejska i  Powiatowa  Biblioteka Publiczna – Ropczyce, ul. Grunwaldzka 19, – oddział  główny.
 • Filie miejskie i gminne:
  a) Filia Ropczyce – Witkowice, ul. Sucharskiego 101,
  b) Filia Brzezówka 161,
  c) Filia Gnojnica  146,
  d) Filia Lubzina 187,
  e) Filia Niedźwiada 113.

§ 15

 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
 2. Biblioteka może powoływać oddziały filialne za zgodą Rady Miejskiej.
   

§ 16

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki oraz rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 


  ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 17
 

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
 3. Podstawą działalności finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Miejską i Radę Powiatu.
 4. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, którymi są:
 • wpływy z prowadzonej działalności,
 • dotacje budżetowe,
 • środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
 • środki otrzymane z innych źródeł.


 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18

 

 1. Statut Bibliotece nadaje Rada Miejska.
 2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.


§ 19

Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru komunalnych instytucji kultury prowadzonego przez gminę.
 

§ 20


W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach